Bang Logo

บมจ.ธนาคารกรุงไทย

 NEXTpisode of WEALTH สู่บทใหม่แห่งความมั่งคั่ง

Copy URL เรียบร้อยแล้ว

ผลิตภัณฑ์

Product Thumbnail

bank

สินเชื่อบุคคล

สินเชื่อกรุงไทย Smart Money

  • อัตราดอกเบี้ย : 20 - 22 % (ผู้มีรายได้ประจำ 20%, ผู้ประกอบการร้านค้ารายย่อย 22%)
  • วงเงินกู้ : 5 เท่า ของรายได้ แต่ไม่เกิน 1 ล้านบาท
  • ระยะเวลากู้ : 60 เดือน

เปรียบเทียบ

แสดงเพิ่มเติม

เปรียบเทียบ

เปรียบเทียบผลิตภัณฑ์

คุณสามารถเลือกเปรียบเทียบได้เฉพาะผลิตภัณฑ์ประเภทเดียวกัน

เปรียบเทียบ

กรุณาเลือกผลิตภัณฑ์ประเภทเดียวกัน

หรือคุณสามารถใช้ตัวกรองข้อมูลที่ต้องการ เพื่อเปรียบเทียบผลิตภัณฑ์ประเภทเดียวกัน และไม่สามารถเลือกเปรียบเทียบข้อมูลต่างผลิตภัณฑ์ได้

ปิด

สามารถเปรียบเทียบผลิตภัณฑ์
ได้ไม่เกิน 3 ผลิตภัณฑ์

ปิด

ผลิตภัณฑ์ที่คุณเลือก
อยู่ในรายการเปรียบเทียบแล้ว
กรุณาเลือกผลิตภัณฑ์อื่น

ปิด

กรุณาเลือกผลิตภัณฑ์เพื่อเปรียบเทียบ

ปิด

กรุณาเลือกอย่างน้อย 2 ผลิตภัณฑ์
เพื่อเปรียบเทียบ

ปิด

Go to Top