Product Banner

AXA กรุงไทยแอกซ่าประกันชีวิต

Bank Logo บมจ.ธนาคารกรุงไทย

ประกันชีวิต

Features information

  • เบี้ยประกัน : N/A
  • ทุนประกัน : N/A
  • ความคุ้มครอง : N/A

คาราวานตรวจสุขภาพฟรีภายในงาน

- เบี้ยประกัน 0-19,999 บาท รับฟรี กระเป๋าคาดอก
- เบี้ยประกัน 20,000-99,000 บาท รับ ชุดแก้วเก็บอุณหภูมิ
- เบี้ยประกัน 100,000-999,000 บาท รับ กระเป๋าล้อลาก 24 นิ้ว
- เบี้ยประกัน 1,000,000 บาท รับ เครื่องฟอกอากาศ

 

แสดงเพิ่มเติม

Copy URL เรียบร้อยแล้ว

เปรียบเทียบ

เปรียบเทียบประกันชีวิต

คุณสามารถเลือกเปรียบเทียบได้เฉพาะผลิตภัณฑ์ประเภทเดียวกัน

เปรียบเทียบ

กรุณาเลือกผลิตภัณฑ์ประเภทเดียวกัน

หรือคุณสามารถใช้ตัวกรองข้อมูลที่ต้องการ เพื่อเปรียบเทียบผลิตภัณฑ์ประเภทเดียวกัน และไม่สามารถเลือกเปรียบเทียบข้อมูลต่างผลิตภัณฑ์ได้

ปิด

สามารถเปรียบเทียบผลิตภัณฑ์
ได้ไม่เกิน 3 ผลิตภัณฑ์

ปิด

ผลิตภัณฑ์ที่คุณเลือก
อยู่ในรายการเปรียบเทียบแล้ว
กรุณาเลือกผลิตภัณฑ์อื่น

ปิด

กรุณาเลือกผลิตภัณฑ์เพื่อเปรียบเทียบ

ปิด

กรุณาเลือกอย่างน้อย 2 ผลิตภัณฑ์
เพื่อเปรียบเทียบ

ปิด

Go to Top