Product Banner

กรุงไทยขยายวงเงิน สินเชื่อฟื้นฟูธุรกิจ

Bank Logo บมจ.ธนาคารกรุงไทย

สินเชื่อธุรกิจเอสเอ็มอี

Features information

  • อัตราดอกเบี้ย : 2%
  • วงเงินกู้ : 50,000,000
  • ระยะเวลากู้ : 10 ปี

- ลูกค้าใหม่ กู้ได้ไม่เกิน 50 ล้านบาท
- ลูกค้าเดิม กู้ได้ 30% ของวงเงินเดิมแต่ไม่กิน 50 ล้านบาท

แสดงเพิ่มเติม

Copy URL เรียบร้อยแล้ว

สินเชื่อธุรกิจเอสเอ็มอีอื่นๆ

ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย

ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย

สินเชื่อธุรกิจเอสเอ็มอี

สินเชื่อธุรกิจ

  • อัตราดอกเบี้ย : อัตรากำไรและส่วนลดสูงสุด กรณีปกติ รายย่อย SPRR+10 =18% กรณีปกติ รายใหญ่ SPR+7.47 หรือ SPRL+7.60 =15.00%
  • วงเงินกู้ : พิจารณาตามประเภทของธุรกิจ ขนาดของกิจการ ความเป็นไปได้ของโครงการ และความจำเป็นของลูกค้า ไม่เกินกว่าหนี้เดิมที่มีอยู่กับสถาบันการเงินอื่น
  • ระยะเวลากู้ : พิจารณาตามความเหมาะสมของแต่ละธุรกิจ

เปรียบเทียบ

สินเชื่อธุรกิจเอสเอ็มอีทั้งหมด

เปรียบเทียบ

เปรียบเทียบสินเชื่อธุรกิจเอสเอ็มอี

คุณสามารถเลือกเปรียบเทียบได้เฉพาะผลิตภัณฑ์ประเภทเดียวกัน

เปรียบเทียบ

กรุณาเลือกผลิตภัณฑ์ประเภทเดียวกัน

หรือคุณสามารถใช้ตัวกรองข้อมูลที่ต้องการ เพื่อเปรียบเทียบผลิตภัณฑ์ประเภทเดียวกัน และไม่สามารถเลือกเปรียบเทียบข้อมูลต่างผลิตภัณฑ์ได้

ปิด

สามารถเปรียบเทียบผลิตภัณฑ์
ได้ไม่เกิน 3 ผลิตภัณฑ์

ปิด

ผลิตภัณฑ์ที่คุณเลือก
อยู่ในรายการเปรียบเทียบแล้ว
กรุณาเลือกผลิตภัณฑ์อื่น

ปิด

กรุณาเลือกผลิตภัณฑ์เพื่อเปรียบเทียบ

ปิด

กรุณาเลือกอย่างน้อย 2 ผลิตภัณฑ์
เพื่อเปรียบเทียบ

ปิด

Go to Top